สภาพทั่วไปและสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม

                     สภาพทั่วไป

           ลักษณะที่ตั้ง

·       องค์การบริหารส่วนตำบลแคนดง  อำเภอแคนดง  จังหวัดบุรีรัมย์  ตั้งอยู่ละติจูดที่ ๒๗.๗๘ ลองติจูดที่ ๒๕.๖๗

    ทิศเหนือ ติดกับพื้นที่ตำบลเมืองบัว อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์

    ทิิิศตะวันออก ติดกับพื้นที่ตำบลดงพลอง อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์

    ทิศใต้ ติดกับพื้นที่ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

    ทิศตะวันตก ติดกับพื้นที่ตำบลสระบัว อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์

           เนื้อที่

·       มีเนื้อที่  ๘๕  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  ๕๓,๑๒๓  ไร่  จำนวน  ๑๒  หมู่บ้าน

·       จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต.  เต็มทั้งพื้นที่มี ๑๒ หมู่บ้าน ได้แก่หมู่ที่  ๑, ,,,,,๑๐,๑๒,๑๓,๑๔,๑๗,๑๘

 

 ลักษณะภูมิประเทศ

·       ลักษณะภูมิประเทศ โดยทั่ว ๆ ไปของตำบลแคนดง เป็นที่ราบสูงทางทิศใต้   ระดับความ สูงจากน้ำทะเลประมาณ  ๑๘๐ ฟุต และจะราบต่ำไปทางทิศเหนือ ระดับความสูงจากน้ำ ทะเลประมาณ ๑๓๐ ฟุต ทำให้พื้นที่ทิศตะวันออกไปทิศตะวันตกเป็นลักษณะลูกคลื่น และที่ราบสูงสลับกับราบลุ่ม  

ด้านสังคม

                   องค์การบริหารส่วนตำบลแคนดง มีหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ ๑๒ หมู่บ้าน  จำนวน ๑,๗๖๕ ครัวเรือน จำนวนประชากรทั้งหมด ๖,๕๒๑ คน ชาย ๓,๓๑๕ คน หญิง ๓,๒๐๖ คน ดังนี้ 

 

·       หมู่ที่          บ้านแคนดง (นอกเขตเทศบาล) จำนวน ๘๒ ครัวเรือน จำนวนประชากร ๑๙๓ คน ชาย ๙๒ คน หญิง ๘๑ คน

·       หมู่ที่     ๒     บ้านยางทะเล จำนวน ๑๖๓ ครัวเรือน จำนวนประชากร ๖๓๐ คน ชาย ๓๑๖ คน หญิง ๓๑๔ คน

·       หมู่ที่         บ้านนาแซง  จำนวน ๒๑๑ ครัวเรือน จำนวนประชากร ๘๓๖ คน ชาย ๔๑๕ คน หญิง ๔๒๑ คน

·       หมู่ที่         บ้านหนองการะโก  จำนวน ๓๐๔ ครัวเรือน จำนวนประชากร ๑,๐๑๐ คน  ชาย ๔๙๒ คน หญิง ๕๑๘ คน

·       หมู่ที่         บ้านหนองกระทุ่ม   จำนวน ๒๑๗ ครัวเรือน จำนวนประชากร ๖๙๖ คน  ชาย ๓๓๒ คน หญิง ๓๖๔ คน

·       หมู่ที่         บ้านโนนสมบูรณ์   จำนวน ๖๔๕ ครัวเรือน จำนวนประชากร ๖๔๕ คน  ชาย ๓๑๕ คน หญิง ๓๓๐ คน

·       หมู่ที่    ๑๐   บ้านโนนกลาง   จำนวน ๓๐๔ ครัวเรือน จำนวนประชากร ๕๗๒ คน ชาย ๒๗๖ คน หญิง ๒๙๖ คน

·       หมู่ที่    ๑๒   บ้านโนนสวรรค์  จำนวน ๘๕ ครัวเรือน จำนวนประชากร ๓๐๔ คน  ชาย ๑๔๕ คน หญิง ๑๕๙ คน

·       หมู่ที่    ๑๓   บ้านโคกเก่า  จำนวน ๑๑๑ ครัวเรือน จำนวนประชากร ๔๓๙ คน ชาย ๒๑๘ คน หญิง ๒๑๙ คน

·       หมู่ที่    ๑๔   บ้านม่วงทะเล  จำนวน ๑๐๙ ครัวเรือน จำนวนประชากร ๔๗๐ คน ชาย ๒๑๗ คน หญิง ๒๕๓ คน

·       หมู่ที่    ๑๗   บ้านหนองเครือ  จำนวน ๙๘ ครัวเรือน จำนวนประชากร ๓๗๙ คน ชาย ๒๐๘ คน หญิง ๑๗๑ คน

·       หมู่ที่    ๑๘   บ้านม่วงน้อย  จำนวน ๘๗ คน จำนวนประชากร  ๓๖๑ คน ชาย๑๗๕ คน หญิง ๑๘๖ คน

 

สภาพทางทางเศรษฐกิจ

ที่ ประเภทการทำการเกษตร จำนวนครัวเรือน พื้นที่/ไร้ ผลผลิตต่อไร่/กก
ทำนาปี นาปรัง ๕๐๕ ครัวเรือน ๖,๘๘๐ ไร่ ๒,๘๐๐ กก.
สวนยางพารา ๒๗๘ ครัวเรือน ๔,๑๖๙ ไร่ ๕๐๐ กก./ไร่
ไร่อ้อย ไร่มัน ๕๖ ครัวเรือน ๒๕๖ ไร่ ๔๕,๐๐๐ กก./ไร่

สภาพทางสังคม

๑.การศึกษา

       ๑.โรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา รวมทั้งสิ้น จำนวน ๔ แห่ง

       - โรงเรียนบ้านหนองการะโก เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาตั้งอยู่ในพิื้นที่ หมู่๗ บ้านหนองการะโก มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น ๒๒๙ ครู ๑๖ คน

       - โรงเรียนบ้านยางทะเล เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่๒ บ้านยางทะเล มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น ๑๘๕ คน ครู ๑๔ คน

       - โรงเรียนบ้านโนนกลาง เป็นโรงเรียนประถมศึกษาตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ ๑๐ บ้านโนนกลาง มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น ๒๐๕ คน ครู ๑๐ คน

       - โรงเรียนบ้านกระทุ่มเครือ เป็นโรงเรียนประถมศึกษาตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่๑๗ บ้านหนองเครือ มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น ๑๓๓ คน ครู ๙ คน

     ๒.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๓ แห่ง ได้แก่

        - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนกลาง ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ ๑๐ บ้านโนนกลาง มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น ๗๙ คน เป็นชาย ๓๙ คน หญิง ๔๐ คน ครู ๖ คน

        - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสมบูรณ์ ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่๙ บ้านโนนสมบูรณ์ มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น ๓๒ คน เป็นชาย ๑๘ หญิง ๑๔ คน ครู ๒ คน

        -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกระทุ่มเครือ ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ ๑๗ บ้านหนองเครือ มีจำนวนนักเรียน ทั้งสิ้น ๓๒ คน เป็นชาย ๑๔ คน เป็นหญิง ๑๘ คน ครู ๒ คน

 

ศาสนาสถาน วัด สำนักสงฆ์

   ประชาชนตำบลแคนดงมากกว่าร้อยละ ๙๙ นับถือศาสนาพุทธ โดยในพื้นที่ศาสนาสถานจำนวน ๗ แห่ง ดังนี้

      ๑. วัดยางทะเล ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่๒ บ้านยางทะเล

      ๒. วัดคลองสว่างนาแซง ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่๔ บ้านนาแซง

      ๓. วัดหนองการะโก ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ ๗ บ้านหนองการะโก

      ๔. วัดหนองกระทุ่ม ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ ๘ บ้านหนองกระทุ่ม

      ๕. วัดป่าโนนสมบูรณ์ ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ ๙ บ้านโนนสมบูรณ์

      ๖. วัดโนนสวรรค์ ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ ๑๒  บ้านโนนสวรรค์

      ๗. วัดบ้านหนองเครือ ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ ๑๗ บ้านหนองเครือ

 

ด้านสาธารณะสุข

      ในพื้นที่ตำบลแคนดง มีหน่วยงานสาธารณะสุข  ๑ แห่ง คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองการะโก

      

 

 

 

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Social Network

  

 

ติดต่อเจ้าหน้าที่อบต.แคนดง

สายด่วนนายก 0883566842

 

จำนวนผู้เข้าชม

583248
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
205
780
2224
577761
4053
15189
583248

Your IP: 162.158.162.180
2023-02-08 04:28