นางปณยา สุบินนิมิต

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแคนดง

นางสาวรำไพพรรณ  ธรรมวงศ์

ตำแหน่ง นักวิเเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวธัญญลักษณ์  ศีลกุล

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

นางพิกุล ยาวรัมย์

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาวสุรัชดา จันทร

ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ

นายเพชรกัมพล  พรมจันทา

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนชำนาญงาน

นายพิทักษ์  สิทธิวงศ์

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน

นางสาวรัฐพร  หนอสิงหา

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายวีระชัย ยีรัมย์

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวพรรณณิภา มาลัย

คนงานทั่วไป

 

นายบญมี ศรีคำ

ตำแหน่ง คนงานทั่วไป

นายสุชีพ   ศรีรัตน์

ตำแหน่ง คนงานทั่วไป

นางสาวสุนิสา อนุภัย

ตำแหน่ง คนงานทั่วไป

 

นางพิมวดี กล้าหาญ

ตำแหน่ง คนงานทั่วไป

นายปรีชา บำรุงธรรม

พนักงานขับรถ

นายอรุณ เลิศยโส

คนงานทั่วไป

นางสาวสุลักษนี ชาญกิจวรกุล

คนงานทั่วไป

 
 
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Social Network

  

 

ติดต่อเจ้าหน้าที่อบต.แคนดง

สายด่วนปลัด 0840388722

www.facebook.com/อบตแคนดง-188705698146938

 

 

Youtube