นายวิชัย อบอุ่น

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นายสุเมธ    ภาษาเวท

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางดวงใจ  ฝอยทอง

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ (ศพด. กระทุ่มเครือ)

นางสาวทองใส  สิทธิวงศ์

ตำแหน่ง ครู  (ศพด. โนนกลาง)

นางสาวกาญจนา  แจ่มกุลเดช

ตำแหน่ง ครู  (ศพด. โนนกลาง)

นางนารี เลิศยะโส

ตำแหน่ง ครู  (ศพด. โนนกลาง)

นางอุมาพร แย้มศรี

ตำแหน่ง ครู  (ศพด. โนนกลาง)

นางนริศราวรรณ เยินรัมย์

ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)  (ศพด. โนนกลาง)

นางสาวสมบัติ ดาวเรืองรัมย์

ตำแหน่ง ครู  (ศพด. โนนสมบุรณ์)

นางอัมพิกา ชำนิมาศ

ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) (ศพด. โนนสมบูรณ์)

นางดวงจันทร์ สิงห์เสนา

ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) (ศพด. โนนกลาง)

นางสาดารุณี ธิโกศรี

ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)(ศพด. กระทุ่มเครือ)

นายสุราช ดำริห์

ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)(ศพด.โนนกลาง)

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Social Network

  

 

ติดต่อเจ้าหน้าที่อบต.แคนดง

สายด่วนปลัด 0840388722