สรุปกระบวนการบริหารตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แนบท้ายประกาศขององค์การบริหารส่วนตำบลแคนดง

อำเภอแคนดง  จังหวัดบุรีรัมย์

ที่กระทรวงมหาดไทยได้แนะนำให้ลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน

ที่

กระบวนการบริการ

ระยะเวลาเดิมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้บริการ

ระยะเวลาที่ปรับลด

1

จัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ (กรณีรายเดิม)

10 นาที / ราย

5 นาที / ราย

2

จัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน (กรณีรายเดิม)

10 นาที / ราย

5 นาที / ราย

3

จัดเก็บภาษีป้าย (กรณีรายเดิม)

10 นาที / ราย

5 นาที / ราย

4

สนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค

3 วัน/ ราย

2 วัน/ ราย

5

ช่วยเหลือสาธารณภัย

-

ในทันที

6

รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์

-

ให้แจ้งตอบรับการดำเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 7 วัน

7

การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

30 วัน/ ราย

15 วัน/ ราย

8

ชำระค่าธรรมเนียมและอากรต่างๆ

12 นาที / ราย

5 นาที / ราย

9

การบริการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า

5 วัน/ ราย

2 วัน/ ราย

10

การขอสำเนาข้อมูลข่าวสารทางราชการ

(ที่สามารถเปิดเผยได้)

-

1 วัน/ ราย

11

ขออนุญาตก่อสร้าง

-

5 นาที / ราย

12

ขุดเจาะบาดาล

-

5 นาที / ราย

13

ทะเบียนพาณิชย์

-

ดำเนินการทันที

 

กระบวนการบริการที่เพิ่มขึ้น

 

 

๑๔

การให้บริการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

-

ในทันที

๑๕

การขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

๑๐ นาที / ราย

๕ นาที / ราย

๑๖

การขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ

๑๐ นาที / ราย

๕ นาที / ราย

๑๗

การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

๑๐ นาที / ราย

(ทุกวันที่ ๑๐ ของเดือน)

๕ นาที / ราย

(ทุกวันที่ ๑๐ ของเดือน)

๑๘

การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ

๑๐ นาที / ราย

(ทุกวันที่ ๑๐ ของเดือน)

๕ นาที / ราย

(ทุกวันที่ ๑๐ ของเดือน)

๑๙

การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

๑๐ นาที / ราย

(ทุกวันที่ ๑๐ ของเดือน)

๕ นาที / ราย

(ทุกวันที่ ๑๐ ของเดือน)

๑๙

การขอขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด

-

๓ นาที / ราย

๒๐

การขออนุญาตใช้น้ำประปา

๑ วัน / ราย

๑ วัน / ราย

 

หมายเหตุ   เวลานับเริ่มตั้งแต่ผู้มารับบริการมีเอกสารครบถ้วนถูกต้อง

 

กระบวนการบริหารตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองคลัง)

แนบท้ายประกาศขององค์การบริหารส่วนตำบลแคนดง

อำเภอแคนดง  จังหวัดบุรีรัมย์

ที่กระทรวงมหาดไทยได้แนะนำให้ลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน

 

ที่

กระบวนการบริการ

ระยะเวลาเดิมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้บริการ

ระยะเวลาที่ปรับลด

1

จัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ (กรณีรายเดิม)

10 นาที / ราย

5 นาที / ราย

2

จัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน (กรณีรายเดิม)

10 นาที / ราย

5 นาที / ราย

3

จัดเก็บภาษีป้าย (กรณีรายเดิม)

10 นาที / ราย

5 นาที / ราย

4

การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

30 วัน/ ราย

15 วัน/ ราย

5

ชำระค่าธรรมเนียมและอากรต่างๆ

12 นาที / ราย

5 นาที / ราย 

หมายเหตุ   เวลานับเริ่มตั้งแต่ผู้มารับบริการมีเอกสารครบถ้วนถูกต้อง

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ    1. นางประพิศ  ยมรัตน์                                           ผู้อำนวยการกองคลัง

                                   2. นางสาวนัทธิดา  ดาวเรืองรัมย์                                เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

 

กระบวนการบริหารตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองช่าง)

แนบท้ายประกาศขององค์การบริหารส่วนตำบลแคนดง

อำเภอแคนดง  จังหวัดบุรีรัมย์

ที่กระทรวงมหาดไทยได้แนะนำให้ลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน

 

ที่

กระบวนการบริการ

ระยะเวลาเดิมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้บริการ

ระยะเวลาที่ปรับลด

1

ขอรับบริการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า

5 วัน / ราย

2 วัน / ราย

การขออนุญาตใช้น้ำประปา

๑ วัน / ราย

๑ วัน / ราย

 

หมายเหตุ   เวลานับเริ่มตั้งแต่ผู้มารับบริการมีเอกสารครบถ้วนถูกต้อง

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ    1. นางนิตยา  โพธิ์ภักดี                                            ผู้อำนวยการกองช่าง

                                                    2. นายสมบูรณ์ แสนปัดชา                                    พนักงานสูบน้ำ

 

สรุปกระบวนการบริหารตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักปลัด)

แนบท้ายประกาศขององค์การบริหารส่วนตำบลแคนดง

อำเภอแคนดง  จังหวัดบุรีรัมย์

ที่กระทรวงมหาดไทยได้แนะนำให้ลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน

ที่

กระบวนการบริการ

ระยะเวลาเดิมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้บริการ

ระยะเวลาที่ปรับลด

1

สนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค

3 วัน/ ราย

2 วัน/ ราย

2

ช่วยเหลือสาธารณภัย

-

ในทันที

3

รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์

-

ให้แจ้งตอบรับการดำเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 7 วัน

4

การขอสำเนาข้อมูลข่าวสารทางราชการ

(ที่สามารถเปิดเผยได้)

-

1 วัน/ ราย

 

หมายเหตุ   เวลานับเริ่มตั้งแต่ผู้มารับบริการมีเอกสารครบถ้วนถูกต้อง

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ    1. นางสาวรำไพพรรณ  ธรรมวงศ์              นักวิเคราะห์วิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

                                                    2. นายวีระชัย ยีรัมย์                                เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


 

สรุปกระบวนการบริหารตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักปลัด)

แนบท้ายประกาศขององค์การบริหารส่วนตำบลแคนดง

อำเภอแคนดง  จังหวัดบุรีรัมย์

ที่กระทรวงมหาดไทยได้แนะนำให้ลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน

ที่

กระบวนการบริการ

ระยะเวลาเดิมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้บริการ

ระยะเวลาที่ปรับลด

1

การขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

๑๐ นาที / ราย

๕ นาที / ราย

2

การขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ

๑๐ นาที / ราย

๕ นาที / ราย

3

การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

๑๐ นาที / ราย

(ทุกวันที่ ๑๐ ของเดือน)

๕ นาที / ราย

(ทุกวันที่ ๑๐ ของเดือน)

4

การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ

๑๐ นาที / ราย

(ทุกวันที่ ๑๐ ของเดือน)

๕ นาที / ราย

(ทุกวันที่ ๑๐ ของเดือน)

 

หมายเหตุ   เวลานับเริ่มตั้งแต่ผู้มารับบริการมีเอกสารครบถ้วนถูกต้อง

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ    1. นายพิทักษ์ สิทธิวงศ์                            เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน

 

                                                    2. นายเพชรกัมพล พรมจันทา                   เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Social Network

  

 

ติดต่อเจ้าหน้าที่อบต.แคนดง

สายด่วนนายก 0883566842

 

จำนวนผู้เข้าชม

583302
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
259
780
2278
577761
4107
15189
583302

Your IP: 162.158.162.181
2023-02-08 05:05