รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้่าง รายไตรมาสประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายไตรมาท ที่ 3

รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส ประจำปีงบปะมาณ 2566 (ไตรมาสที่ 1 )